چین

CHINA
قاره: آسیا
پایتخت: پکن
زبان رسمی: چینی
واحد پول: یوان چین